Skip to main content
Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Drukuj

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Mała architektura miejsc spoczynkowych i siłownia zewnętrzna”.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. ks. Jana Michalika 2a, 32-087 Zielonki woj. Małopolskie

   tel.: +48 12 665-10-87, fax: +48 12 665-10-47,

            adres strony internetowej zamawiającego: www.ckpir.zielonki.pl

   I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka samorządowa – Instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Mała architektura miejsc   spoczynkowych i siłownia zewnętrzna

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówienia: Mała architektura miejsc spoczynkowych i siłownia zewnętrzna

II.1.4) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

            Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

            Wykonania dodatkowej ilości prac określonych w zamówieniu podstawowym

II.1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45212140-9, 43325000-7, 79952000-2, 79811000-2, 72413000-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: zakończenie 16 maja 2014r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

            Wykonawca przedstawi podpisane oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ, które ocenione będzie wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

            Wykonawca przedstawi podpisane oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ i dodatkowo przedstawi dokumenty potwierdzające, że zrealizował w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 dostawy wraz z montażem siłowni zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 40000,00 zł oraz dostawy wraz z montażem lub dostaw wraz z montażem polegających na wykonaniu urządzeń (dla zastosowań typu rekreacyjnego, parkowego, infrastruktury turystycznej) o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych, warunek oceniany będzie wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis dokonywania oceny spełniania tego warunku

            Wykonawca przedstawi podpisane oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ, które ocenione będzie wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis dokonywania oceny spełniania tego warunku

            Wykonawca przedstawi podpisane oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ, które ocenione będzie wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis dokonywania oceny spełniania tego warunku

            Wykonawca przedstawi podpisane oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ, które ocenione będzie wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1)            W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
    • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
    • Wykonawca przedstawi podpisane oświadczenie wg załącznika nr 8 do SIWZ

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4)Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckpir.zielonki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul.ks. Jana Michalika 2a, 32-087 Zielonki

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert:

17.02.2014, godzina 11:00, miejsce: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul.ks. Jana Michalika 2a, 32-087 Zielonki w pokoju nr 2 (dziennik podawczy).

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zadanie realizowane wg projektu pn. Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez Zielonki, realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

IV.3.5.) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz dokumentację: tutaj

Close Menu
Skip to content