Skip to main content
Akty prawneWiadomości Lokalne

Regulamin i cennik reklam

Drukuj

Zasady przyjmowania zgłoszeń reklamowych

Zapraszamy do skorzystania z oferty reklamy w Wiadomościach Lokalnych Gminy Zielonki.

Zasady przyjmowania zleceń reklamowych

Postanowienia ogólne

§ 2. Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia oznaczają:
1) Dyrektor – Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach;
2) dział promocji – dział promocji, informacji i współpracy Centrum Kultury, Promocji
i Rekreacji w Zielonkach;
3) gazeta – Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki;
4) wydawca – Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach;
5) siedziba redakcji – siedziba redakcji znajdująca się przy ul. Krakowskie Przedmieście
116, pokój 301, 32-087 Zielonki, tel. 285 08 50 wew. 301, tel. kom. 573 444 234;
6) siedziba wydawcy – siedziba wydawcy znajdująca się przy ul. Ks. Jana Michalika 2A,
32-087 Zielonki, tel. 12 665 10 87.

(…)

Dział III. Zasady przyjmowania zleceń reklamowych

Rozdział 1. Przepisy ogólne
§ 10. Przyjmowanie zleceń reklamowych oraz zamieszczanie reklam w gazecie następuje na podstawie niniejszego zarządzenia, oraz przepisów obowiązującego prawa.
§ 11. 1. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi reklamodawca.
2. W przypadku, gdyby w wyniku zamieszczenia reklamy w gazecie wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste), reklamodawca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez wydawcę w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.
§ 12. 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklam, w
szczególności mogących negatywnie wpłynąć na charakter gazety, wizerunek lub renomę wydawcy i gminy Zielonki, której wydawca jest jednostką organizacyjną, jak również reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
2. Wydawca, świadomy swojej społecznej misji, nie publikuje reklam podmiotów, które swoim działaniem mogą narazić czytelników na szkodę.
3. Wydawca, chcąc pozostać neutralnym politycznie, nie publikuje również reklam wyborczych.
4. Odmowa może nastąpić po przekazaniu ogłoszenia, niezależnie od przyjęcia wcześniej zlecenia reklamowego.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia reklamowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
6. Zastrzega się prawo do łączenia numerów i przesuwania terminów wydania oraz modyfikacji rozmiaru reklamy, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
Rozdział 2. Zlecenie zamieszczenia reklamy
§ 13. 1. Zamówienie powierzchni reklamowej w gazecie jest możliwe po uprzednim podpisaniu umowy współpracy i dostarczeniu jej drogą mailową na adres wiadomoscilokalne@wp.pl albo do siedziby redakcji.
2. Umowa współpracy jest ważna przez 5 lat i stanowi informację dla wydawcy o danych, na które wystawiana jest faktura VAT jednocześnie upoważnia wydawcę do wysyłania ofert reklamowych wydawcy.
3. Na umowie współpracy powinny być zawarte aktualne dane reklamodawcy, te same dane powinny wynikać z przelewu i znajdą się również na fakturze.
3. Umowa współpracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 14. 1. Reklamy są zamieszczane w gazecie na podstawie zleceń reklamowych.
2. Zlecenie reklamy przekazywane jest drogą mailową i przesyłane przez reklamodawcę na adres: wiadomoscilokalne@wp.pl, wysłane z adresu email wskazanego w umowie współpracy.
3. Potwierdzeniem rezerwacji powierzchni reklamowej jest odpowiedź przesłana przez pracownika działu promocji zawierająca informację o przyjęciu zlecenia.
§ 15. 1. Do zlecenia reklamowego należy załączyć materiał reklamowy, dostarczony przez reklamodawcę, gotowy do zamieszczenia w gazecie.
2. Wydawca przyjmuje materiały:
1) o rozdzielczości min. 300 dpi drogą mailową lub na nośnikach pamięci;
2) w formatach: PNG, JPG, EPS lub TIF albo ogłoszenia tekstowe;
3) o wymiarach:
a) 21cm x 14 cm – w przypadku 1 strony reklamy,
b) 14 cm x 10,5 cm – w przypadku ½ strony reklamy,
c) 11,5 cm x 7 cm – w przypadku ¼ strony reklamy,
d) 7 cm x 5 cm – w przypadku 1/8 strony reklamy.
3. Wydawca w pierwszej kolejności preferuje reklamy o większych rozmiarach.
4. Materiał reklamowy może być przekazany w uzgodnionym terminie, nie później niż dwa tygodnie od złożenia zlecenia.
5. W nadzwyczajnych przypadkach, termin o którym mowa w ust. 4 może zostać skrócony, jednak musi przypadać najpóźniej na dzień zamknięcia wydania gazety.
Rozdział 3. Warunki Płatności
§ 16. 1. Zapłata za zamieszczenie reklamy w gazecie następuje w formie przedpłaty przed najbliższą edycją na konto wydawcy w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zlecenia reklamy.
2. Po wykonaniu usługi wydawca wystawia fakturę VAT.
§ 17. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą redaktora naczelnego, zapłata może zostać dokonana w formie faktury przelewowej z 14 dniowym terminem płatności.
§ 18. W przypadku zamówienia reklamy na cały rok wydawca może wystawić fakturę proforma.
Rozdział 4. Reklamacje
§ 19. 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w siedzibie wydawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania gazety.
2. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad lub usterek zamieszczonej reklamy w stosunku do złożonego zamówienia.
§ 20. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, wydawca po konsultacjach z reklamodawcą, zobowiązany jest sprostować wady i usterki reklamy, ponownie umieszczając ją w gazecie w terminie wspólnie uzgodnionym przez obie strony.
§ 21. 1. Reklamodawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku dostarczenia wadliwego materiału reklamowego.
2. Złożenie reklamacji nie zwalnia reklamodawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu zamieszczenia reklamy

Cennik reklam

Cennik reklam:

Strony wewnątrz numeru:

Rozmiar [strona]

Rozmiar [cm] Cena netto [zł] Cena brutto [zł]

1/1

21 x 14 950,00 1 168,50

½

10,5 x 14 500,00

615,00

¼ 11,5 x 7 275,00

338,25

1/8 5 x 7 150,00

184,50

 

Okładka – ostatnia strona gazety

Rozmiar [strona]

Rozmiar [cm] Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

1/1 21 x 14 1 500,00

1 845,00

½ 10,5 x 14 800,00

984,00

W przypadku dużego zainteresowania reklamą, na ostatniej stronie gazety, wydawca może zastrzec, że reklama będzie przyznawana w sposób rotacyjny, spośród maksymalnie 4 pierwszych reklamodawców, którzy wyrażą zainteresowanie zakupu reklamy na okładce ostatniej strony gazety (w formacie cała strona) w danym roku kalendarzowym.
Reklamodawcy poza zgłoszeniem chęci zamówienia reklamy na ostatniej stronie gazety muszą równocześnie zamówić i opłacić całostronicową reklamę w gazecie na cały rok kalendarzowy.
Kolejność reklamy na ostatniej stronie zostanie w miarę możliwości uzgodniona lub wylosowana przez redaktora naczelnego.

Okładka – wewnętrzna strona (przed ostatnia strona)

1/1

21 x 14 1 000,00 1 230,00
½ 10,5 x 14 550,00

676,50

Możliwe jest przygotowanie reklamy przez grafika z nadesłanych materiałów, koszt przygotowania
to 150,00 zł netto (184,50 zł brutto).

Pełna informacja o cenach i rabatach w Wiadomościach Lokalnych Gminy Zielonki (pdf, 338KB)

 

 

 

Informacje dla klientów, którzy zawarli umowę na reklamę przed 21.09.2023

Informacje dla klientów, którzy zawarli umowę na reklamę przed 21 września 2023 roku:

Regulamin_zamieszczania_reklam_2021

Cennik reklam w „Wiadomościach Lokalnych”:

a). strona wewnątrz numeru:

cała strona 800,00zł+VAT

½ strony 400,00zł+VAT

¼ strony 200,00zł+VAT

⅛ strony 120,00zł +VAT

b). okładka – ostatnia strona:

cała strona 1000,00zł+VAT

½ strony 600,00zł+VAT

c). okładka wewnętrzna – przedostatnia strona:

cała strona 900,00zł+VAT

½ strony 500,00zł+VAT

Możliwe jest przygotowanie reklamy przez grafika z nadesłanych materiałów, koszt przygotowania
to 100,00 zł plus VAT.  Do ceny reklam doliczany jest podatek VAT.

Do powyższych cen mogą być stosowane rabaty.

 

 
ddd
Skip to content