Skip to main content
Aktualności

Ogłoszenie o pracę – Specjalista ds. kadrowo-księgowych

Drukuj

Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. kadrowo-księgowych
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
c) posiadanie wyższego wykształcenia w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,
d) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace,
e) doświadczenie zawodowe – udokumentowany przynajmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa pracy oraz przepisów z zakresu wynagrodzeń,
b) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
d) dobra znajomość przepisów podatkowych
3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV), list motywacyjny,
b) dokument poświadczający wykształcenie – dyplom odbytych studiów,
c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:
a) Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników CKPiR.
b) Prowadzenie akt osobowych pracowników CKPiR oraz innej dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i zarządzeniami.
c) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania list wynagrodzeń (w szczególności decyzji płacowych), sporządzanie list wynagrodzeń i rachunków do umów cywilnoprawnych.
d) Prowadzenie rejestru umów zlecenia i o dzieło oraz dokumentacji osobowej, deklaracji ZUS i podatkowych związanych z tymi umowami.
e) Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
f) Sporządzanie rocznych informacji o odprowadzonych składkach ZUS.
g) Przygotowanie dla pracowników i zleceniobiorców (wykonawców) rocznej informacji PIT-11 o pobranych zaliczkach na PDOF.
h) Prowadzenie dokumentacji związanej z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
i) Archiwizacja dokumentów.

5. Termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
a) osobiście do Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. Ks. Jana Michalika 2a, z uwagi na obostrzenia COVIDowe, dokumenty należy umieścić w skrzynce pocztowej Centrum Kultury w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko – Specjalista ds. kadrowo-księgowych”
b) lub wysłać pocztą  na w/w adres do dnia 9 kwietnia 2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji.

UWAGA! Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

Close Menu
Skip to content