Skip to main content
Aktualności

Oferta pracy na stanowisko: samodzielny księgowy

Drukuj

Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach ogłasza nabór na stanowisko samodzielny księgowy. Miejsce pracy: siedziba CKPiR w Zielonkach. Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25.11.2022 r. do godz. 15:00.

1. Wymagania formalne:
•    wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
•    3 lata na stanowisku samodzielnego księgowego.
2. Wymagania dodatkowe:
•    praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego,
•    znajomość programów komputerowych: Sage Symfonia, Płatnik,
•    dokładność, staranność i samodzielność.
3. Zakres obowiązków:
•    samodzielne prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
•    terminowe sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych,
•    terminowe sporządzanie rozliczeń podatkowych, odpowiedzialność za sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT) i JPK,
•    współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki),
•    bieżące monitorowanie zmian w przepisach i ich wpływu na działalność Instytucji Kultury,
•    monitorowanie zobowiązań i należności oraz weryfikacja rozrachunków,
•    prowadzenie ewidencji środków trwałych.
4. Warunki pracy:
•    stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•    atrakcyjne wynagrodzenie
•    przyjazne środowisko pracy
•    możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.
5. Wymagane dokumenty:
•    życiorys (CV)
•    list motywacyjny
•    własne oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z par. 1 art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
•    oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. Ks. Jana Michalika 2A 32-087 Zielonki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
•   Klauzula Rodo: https://bip.malopolska.pl/ckpirwzielonkach,m,333448,klauzula-informacyjna-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych.html
•  Dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych, a wykraczające poza zakres danych ujętych w art. 22 (1) kodeksu pracy kandydat zamieszcza dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, upoważniając jednocześnie Administratora Danych osobowych do ich przetwarzania w celach rekrutacyjnych
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 25.11.2022 r. do godziny 15.00 drogą elektroniczną na adres: ckpir@zielonki.pl lub osobiście przy ul. Ks. Jana Michalika 2A 32-087 Zielonki, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „samodzielny księgowy”.O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu rekrutacji w dowolnym czasie, jak również nie wybrania żadnego kandydata.Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia procesu rekrutacji i nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, następnie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Close Menu
Skip to content