Skip to main content
Drukuj

Zarządzenie Nr CKPiR.021.1.2015 Dyrektora Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Zielonki, położonych w obrębie Zielonki, przeznaczonych do najmu. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 13 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 518 ze zmianami), Uchwały Nr XVII/17/2008 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 424, poz. 2745), zarządzam co następuje:

§ 1
Ogłaszam wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zielonki przeznaczonych do oddania w najem:
1. lokal użytkowy znajdujący się w budynku Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17a, położony na działce nr 927/88 (księga wieczysta: KR1P/00213925/1), obręb Zielonki, składający się z w pełni wyposażonej kuchni o powierzchni użytkowej 35 m², baru o pow. 59 m².
Przedmiotowy lokal oddany będzie w najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
2. lokal użytkowy nr 1 znajdujący się w budynku Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17A, położony na działce nr 927/88 (księga wieczysta: KR1P/00213925/1), obręb Zielonki o powierzchni 32,26 m².
Przedmiotowy lokal oddany będzie w najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej.
3. lokal użytkowy nr 2 znajdujący się w budynku Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17A, położony na działce nr 927/88 (księga wieczysta: KR1P/00213925/1), obręb Zielonki o powierzchni 32,26 m².
Przedmiotowy lokal oddany będzie w najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej.
Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Treść niniejszego zarządzenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Wyborczej oraz na stronie internetowej www.ckpir.zielonki.pl.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Jackowi Rosa.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Płachta
Dyrektor Centrum Kultury, Promocji
i Rekreacji w Zielonkach

Skip to content