Skip to main content
Aktualności

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Drukuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej publikujemy informację dotyczącą ochrony danych osobowych.

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO ) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dnia 10 maja 2018 r. także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ochronie danych osobowych.

Przywołane przepisy nakazują zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Dlatego wypełniając zadania, wynikające z art. 13 ww. Rozporządzenia, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach , ul. Ks. Jana Michalika 2a.

Jak się z nami kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: ckpir@zielonki.pl.

Jak weszliśmy w posiadanie danych osobowych?
Dane osobowe uzyskaliśmy w wyniku prowadzonej przez nas działalności statutowej, czyli na przykład organizując:
–  zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży (plastyczne – Pracownia EcoArt, muzyczne – lekcje gry na instrumentach oraz lekcje śpiewu, Młodzieżowy Chór Fermata, Zespół Folklove, warsztaty tematyczne i inne),
–   zajęcia dla dorosłych (Chór Belcanto, Klub 60+, Uniwersytet Trzeciego Wieku i inne)
–   imprezy rekreacyjno-sportowe (Rajd Rowerowy, Półmaraton Marchewkowy, Bieg Tropem Wilczym i inne),
–   konkursy, przeglądy (Przegląd Grup Kolędniczych, Gminny Konkurs Recytatorski, Gminny Przegląd Chórów i inne)

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach?
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), który stanowi, że „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.

Dane osobowe przekazane w ten sposób wykorzystujemy w celu realizacji naszych zadań statutowych, których przykłady zostały podane powyżej.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:
Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdy ma także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe w postaci wizerunku, czyli niektóre zdjęcia wykonane podczas organizowanych przez nas wydarzeń, udostępniamy Urzędowi Gminy Zielonki, w celu promowania naszej działalności. Pozostałych danych osobowych, takich jak na przykład imię, nazwisko, adres zamieszkania czy PESEL  nie udostępniamy nikomu, za wyjątkiem sytuacji określonych w odrębnych uregulowaniach prawnych, jak np. w przepisach ZUS czy innych ubezpieczycieli, np. w sprawach o odszkodowanie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe w zakresie kontaktu przetwarzane będą do czasu wycofania przez osobę fizyczną zgody na powyższe. Zdjęcia z wydarzeń będą przechowywane na podstawie art. 9 ust 2 pkt j) RODO  w celach archiwalno-historycznych. Pozostałe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach.

Czy administrator przekazuje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osób, których one dotyczą?
Administrator nie przetwarza danych w powyższy sposób.

Dyrektor
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
Marek Płachta

 

Close Menu
Skip to content