Skip to main content
Drukuj

diagnozaPierwszaStrona 01Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach  zdobyło dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne na realizację w 2021 roku zadania „Poznajmy się – razem możemy więcej – projekt CKPiR w Zielonkach”. W ramach projektu zespół Centrum Kultury podjął się zdiagnozowania, jakie są potrzeby w zakresie oferty kulturalnej, zasoby i potencjał dwóch grup: młodzieży w wieku 13-19 lat oraz rodzin z dziećmi do lat 3, które – jak wynikało z naszych wcześniejszych obserwacji – w mniejszym stopniu uczestniczyły w zajęciach dotychczas oferowanych przez CKPiR. Projekt „Poznajmy się – razem możemy więcej” zakłada zwiększenie aktywności w sferze kultury tych dwóch grup. Tutaj można zapoznać się z całym dokumentem.
Obie grupy z jednej strony mogą być odbiorcami oferty kulturalnej CKPiR, z drugiej zaś sami mogą być współtwórcami cennych działań i incjatyw, również w partnerstwie z innymi instytucjami, organizacjami i grupami nieformalnymi. Zachęcamy do  zgłoszenia swojego pomysłu, inicjatywy.


Tworząc diagnozę społeczności lokalnej, chcieliśmy znaleźć odpowiedzi na pytania o to:
• jakie w diagnozowanych grupach są podmioty/osoby, które możemy włączyć do współpracy, zaktywizować i wykorzystać ich oddolny potencjał w zakresie stworzenia i uczestnictwa w szeroko rozumianej oferty kulturalnej?
• jakie są ich potrzeby w zakresie oferty kulturalnej?
• w jaki sposób te potrzeby są zaspokajane przez działalność CKPiR w Zielonkach?
Aby w kompleksowy sposób stworzyć diagnozę identyfikującą zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności przeprowadziliśmy szereg różnorodnych badań, za pomocą narzędzi dostosowanych do dwóch wybranych grup społeczności lokalnej. Badania przeprowadzono w duchu badania zaangażowanego (active research), a dzięki wspólnej pracy nad przygotowaniem diagnozy zespół CKPiR nabył nowe kompetencje, a wsparcia merytorycznego udzieliła Anna Miodyńska. Diagnoza przeprowadzona w dwóch grupach mieszkańców pomogła rozpoznać ich potrzeby, nawiązać kontakty, by działać nie tylko „dla”, ale i „z” wymienionymi grupami. Dziękujemy za zaangażowanie osobom biorącym udział w tym projekcie – mieszkańcom naszej gminy. To dzięki wam wiemy więcej i liczymy na to, że dzięki Waszym rekomendacjom powstanie wiele interesujących inicjatyw. Diagnozę kierujemy do mieszkańców, potencjalnych autorów inicjatyw, organizatorów oferty czasu wolnego, animatorów kultury, liderów grup społecznych, samorządowców. Na podstawie zebranych danych powstała pierwsza w Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach diagnoza potencjału społeczno-kulturalnego. W oparciu o wnioski z diagnozy zostanie przygotowany regulamin konkursu na najciekawsze oddolne inicjatywy, które będą realizowane w dalszym etapie projektu.
Wnioski i rekomendacje wynikające ze zbadania potencjału, potrzeb i oczekiwań mieszkańców będą pomocne zarówno przy realizacji projektu „Poznajmy się – razem możemy więcej – projekt CKPiR w Zielonkach”, jak i długofalowym planowaniu rozwoju kultury w gminie Zielonki.

Close Menu
Skip to content