Skip to main content
Akty prawne

Deklaracja dostępności

Drukuj

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • część plików graficznych przeniesionych ze starej strony internetowej CKPiR w Zielonkach nie posiada opisu alternatywnego (zdjęcia sprzed 28 kwietnia 2023r.)
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, w szczególności są to starsze wydania Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki, ze względu na brak dostępu do cyfrowych wersji (w szczególności WLGZ wydane przed rokiem 2010)

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:  2 lipca 2024

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: –

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na podstawie Zarządzenia nr CKPiR.021.7.2021 Dyrektora Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie: wyznaczenia Koordynatorów ds. dostępności w Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach funkcję koordynatora do spraw dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej pełni Katarzyna Białek – Kierownik działu Promocji, Informacji i Współpracy

 • tel.: 573 444 234 lub 12 285 08 50 wew. 301
 • email: katarzyna.bialek@ckpirzielonki.pl

Dodatkowe wymagania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych art. 10 ust. 4 pkt 1-3 i 5:

 • Data publikacji strony internetowej: 28 kwietnia 2023 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 7 czerwca 2024r.
 • Ocenę dostępności strony dokonano na podstawie wskazań zewnętrznej walidacji online oraz informacji podmiotu zewnętrznego, wykonującego prace administracyjno-obsługowe, że wskazane przez walidator nieprawidłowości nie wpływają na dostępność strony przez niepełnosprawnych.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna (ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych art. 10 ust. 4 pkt 6)

Na podstawie Zarządzenia nr CKPiR.021.7.2021 Dyrektora Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie: wyznaczenia Koordynatorów ds. dostępności w Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach funkcję koordynatora do spraw dostępności architektonicznej pełni Jacek Rosa

 • tel. 12 665 10 47 wew. 22
 • email: jacek.rosa@ckpirzielonki.pl

Dostępność architektoniczna CKPiR/Hala sportowa

 • Wejście główne do siedziby CKPiR i hali sportowej w Zielonkach przy ul.ks.J.Michalika 2A od strony południowej budynku jest w jednym poziomie z drogami dojazdowymi stąd nie ma konieczności korzystania ze schodów/podjazdów;
 • Wewnątrz budynku zainstalowane są dwie windy osobowe (dwie klatki schodowe) oraz dwie platformy do przemieszczania się pomiędzy poziomami osób na wózkach inwalidzkich;
 • Budynek posiada toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • Przy wejściu do hali sportowej znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy, na którym wyznaczono miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej;
 • W budynku nie ma oznaczeń w  alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
 • CKPiR nie jest wyposażone w pętlę indukcyjną dla osób korzystających z aparatu słuchowego.

Dostępność architektoniczna budynek Centrum Integracji Społecznej

 • Wejście (dolne) główne do budynku CIS w Zielonkach przy ul.Galicyjskiej 17A od strony południowo-zachodniej jest zaopatrzone w pochylnię do wjazdu wózków z osobami niepełnosprawnymi. Można nią dostać się do lokali usługowych (gabinet rehabilitacji i sklep medyczny), restauracji oraz sal bankietowych/ćwiczeń;
 • Wejście (górne) od strony wschodniej prowadzi do Biblioteki Publicznej w Zielonkach i wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanej windy do przemieszczania się pomiędzy poziomami;
 • Budynek w części przeznaczonej dla użyteczności publicznej posiada toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy, na którym wyznaczono łącznie 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w  alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
 • Centrum integracji Społecznej nie jest wyposażone w pętlę indukcyjną dla osób korzystających z aparatu słuchowego.

Dostępność architektoniczna Folwark Kultura Owczary

 • Wejście główne do Folwarku Kultura w Owczach przy ul. Długiej 72 od strony północnej odbywa się z wykorzystaniem schodów, dostępna jest także od strony zachodniej pochylnia do wjazdu wózków z osobami niepełnosprawnymi;
 • Wewnątrz budynku trzy pomieszczenia są na jednym poziomie dostępne dla osób niepełnosprawnych, natomiast dwa pomieszczenia są na poziomie wyższym o trzy schody;
 • Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w  alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
 • Folwark Kultura nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną dla osób korzystających z aparatu słuchowego.

Dostępność architektoniczna Zakątek Kultura Korzkiew

 • Wejście główne do Zakątku Kultura w Korzkwi przy ul. Podzamcze 11 od strony południowej odbywa się z wykorzystaniem schodów, do budynku można dostać się z poziomu zerowego wejściem od strony zachodniej;
 • Budynek jest trzy kondygnacyjny, do pomieszczeń na piętrze, do  piwnic oraz do sali gimnastycznej nie ma dostępu dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w  alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego;
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
 • Zakątek Kultura nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną dla osób korzystających z aparatu słuchowego.
Close Menu
Skip to content